تبلیغات
❦ سرزمین ❥ رویایى ❤ یه ❥ دخى ❦


❦ سرزمین ❥ رویایى ❤ یه ❥ دخى ❦

فقط اونایی که بلدن تو خوشحلیا جیغ بکشن

عـقـرب !

دربــــاره عــــقــــرب هــــمــــه مــــیــــدونــــن !
امــا دربــاره نــیــشــش نــه !
مــــنــــو عــــقــــرب نــــیــــش زد !
راس مــیــگــمــاااا !
کــــف پــــامــــو نــــیــــش زد !

یــــک امــــپـــول کـــف پـــام یـــکـــی هـــم پـــشـــتـــم زدن !
عــقــربــه از تــو لــبــاســام در اومــده بــود !
داشــــتــــم شــــلــــوار مــــیــــپــــوشــــیــــدم !
کــــه عــــقــــربــــه خــــورد بــــه پــــام !
اول پــام درد گــرفــت بــه خــاطــر هــمــیــن یــه نــگــا کــردم !
امــــا بــــعــــد عــــقــــربــــه رو گــــرفــــتـــــم انــــداخــــتــــم اونــــور !

بــعــد در اتــاقــمــو بــســتــمــو فــرار کــردمــو !
رفــــتــــم تــــو اتــــاق مــــامــــان بــــابــــام و درو بــــســــتــــم !

هــمــون مــوقــع زنــگ زدم بــه مــامــانــم !
مــــامــــانــــم در ارز 10 دقــــیــــقــــه رســــیــــد !
مــنــو بــرد بــیــمــارســتــان !
بــــقــــیــــه شــــم کــــه خــــودتــــونــــون مــــیــــدونــــیــــن !
تــا الــان ام درد مــیــکــنــه !
بایـــــــــــــــــــــــــــــــــی
|دوشنبه 10 مهر 1391| 01:17 ب.ظ|ღ♥ღ ساغر جون ღ♥ღƆσммɛит ()